Cookie beleid HBOK

De website van HBOK is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Preventie- en integriteitsbeleid

Preventie- en integriteitsbeleid vv HBOK

Visie vv HBOK t.a.v. preventie van grensoverschrijdend gedrag
‘We willen een vereniging zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Een vereniging waar iedereen zich veilig voelt en zich kan ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag. We hebben een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.’

Doelen voorkomen grensoverschrijdend gedrag
 • We willen dat iedereen weet wat onze visie is voor de preventie van grensoverschrijdend gedrag en dat iedereen de visie onderschrijft.
 • We willen dat alle leden op de hoogte zijn van ons beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag.
De visie en het beleid ter preventie van grensoverschrijdend gedrag zal actief onder de aandacht gebracht bij de leden van HBOK door middel van een nieuwsbrief. Ook zal de visie en het preventie- en integriteitsbeleid een duidelijke plek krijgen op de website en zal ieder nieuw lid bij inschrijving gevraagd worden te bevestigen dat ze kennis hebben genomen van de visie en het beleid en dit onderschrijven (integraal onderdeel inschrijvingsprocedure).
  
Wat verstaan we onder grensoverschrijdend gedrag
Onder grensoverschrijdend valt pesten, seksuele intimidatie, beledigen en lichamelijke of verbale agressie.

Gedragsregels

Het bestuur van vv HBOK vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden tijdens en na de beoefening van de voetbalsport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die zowel op het voetballen als op het gebruik en het betreden van ons voetbalcomplex van toepassing zijn. 

Algemene gedragsregels leden en vrijwilligers
 1. We sporten met elkaar, ook met de tegenstander en scheidsrechter.
 2. We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn.
 3. We hebben altijd respect voor de scheidsrechter.
 4. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 5. Sport is er voor iedereen, niet alleen voor uitblinkers.
 6. Ik ben zuinig op jouw spullen, ben je dat ook op die van mij?
 7. Afspraak is afspraak!
 8. Geef altijd het goede voorbeeld.
 9. Wij pesten niet!
 10. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag.

Specifieke gedragsregels trainers, coaches en begeleiders
vv HBOK heeft specifieke gedragsregels vastgesteld voor trainers, coaches en begeleiders en heeft zich daarbij die gebaseerd op de richtlijn ‘gedragscode voor trainers/ coaches en begeleiders’ van Centrum Veilige Sport Nederland wat onderdeel is van het NOC*NSF (https://centrumveiligesport.nl/preventie/gedragscodes):

 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 2. De begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privé-leven van de sporter door te dringen dan nodig is in het kader van de sportbeoefening.
 3. De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of Seksuele Intimidatie tegenover de sporter.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. De begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. De begeleider zal tijdens trainings(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer.
 8. De begeleider heeft de plicht - voor zover in zijn vermogen ligt - de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van Seksuele Intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 9. De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 10. De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.

Aanname beleid
Bij vv HBOK zijn er veel vrijwilligers die actief betrokken zijn bij een (jeugd)team. Het bestuur heeft besloten dat we in de vereniging hierbij alleen werken met personen die een VOG kunnen overleggen. 
 • Door het bestuur van vv HBOK is besloten dat alle vrijwilligers die direct of indirect in aanraking kunnen komen met kinderen, spelers/speelsters, waaronder trainers en/of leiders, alleen hun vrijwilligerstaak kunnen uitvoeren na het overleggen van een VOG.
 • Iedere vrijwilliger, waaronder trainer en/of leider dient in Sportlink geregistreerd te staan, zodat het VOG in Sportlink bij deze persoon geregistreerd kan worden.
 • Ieder lid van het bestuur dient een VOG te kunnen overleggen. 
De geldigheid van een VOG voor bovenstaande vrijwilligerstaken wordt door het bestuur op twee jaar gesteld, vanaf datum afgifte.

Ook geldt bij aanname van een trainer, vrijwilligers die direct of indirect in aanraking kunnen komen met kinderen en coaches het volgende:
 • Er wordt een kennismakingsgesprek gehouden met een trainer/begeleider/vrijwilliger.
 • Er wordt naar de benodigde competenties gevraagd.
 • Indien nodig worden er referenties gevraagd.
 • Indien nodig wordt er een VOG aangevraagd, indien niet in bezit.
 • De aspirant trainer/begeleider/vrijwilliger zal op de hoogte gesteld worden van de gedragscodes van de vereniging.

Vertrouwenspersoon

De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet kon worden voorkomen. Binnen vv HBOK willen wij dit graag voor zijn.

Dat is dan ook één van de redenen waarom binnen vv HBOK een vertrouwenscontactpersoon is aangesteld. Zij fungeert als een centraal aanspreekpunt om zo met elkaar te zorgen dat de wijze waarop we binnen de club met elkaar omgaan respectvol en veilig is.

Voorkomen is beter dan genezen
Bij de vertrouwenscontactpersonen kun je terecht met vragen die je niet gemakkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor alle leden, vrijwilligers en ouders.
Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, maakt dat deze niet verergert en dat herhaling zo voorkomen wordt.

Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenscontactpersoon van vv HBOK?
Als je vragen hebt over of te maken hebt met:
 • Pesten en gepest worden
 • Machtsmisbruik en verbale agressie
 • Het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort
 • Grensoverschrijdend gedrag (machtsmisbruik, verbale agressie, ongewenste intimiteiten): de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach of gedrag dat je als onprettig ervaart
 • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft
 • De wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team
 • Twijfels bij jezelf of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is (bijvoorbeeld wel of niet in de kleedkamer zijn als het team onder de douche staat)
 • Iemand die je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag
 • Het beschuldigd worden van eerder genoemd gedrag
 • Of je vraag bij de vertrouwenscontactpersonen van v.v. HBOK op de juiste plaats is.

Als er sprake is van seksuele intimidatie, dan kun je ook terecht bij het NOC*NSF meldpunt met je vragen, je twijfels of om je verhaal te vertellen. Het NOC*NSF meldpunt is dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend en op feestdagen. Het nummer is 0900 – 202 55 90 (€ 0,10 per minuut).

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon?
 • Zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Zij doet niets wat je niet weet.
 • De vertrouwenscontactpersonen kunnen je helpen bij het indienen van een klacht bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.
 • Zij geeft voorlichting over ongewenst gedrag, zorgen voor adequate opvang van degene die klachten heeft over ongewenst gedrag, zoeken naar een informele oplossing en staan de melder/beschuldigde terzijde bij het indienen van een formele klacht.
 • Zij is bevoegd, met in achtneming van de nodige vertrouwelijkheid, melder, beschuldigde en/of andere betrokkenen aan te horen en informatie in te winnen voor zover dit voor de uitvoering van hun taken noodzakelijk is. Ze zijn bevoegd om voor de uitoefening van hun werkzaamheden advies in te winnen bij deskundigen.

Hoe vertrouwelijk is de vertrouwenscontactpersoon?
Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn. Dit natuurlijk altijd in samenspraak en in goed overleg. Met de inhoud van de gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenscontactpersoon van vv HBOK plaatsvinden zal vertrouwelijk worden omgegaan.

Verantwoordelijkheid?
De activiteiten van de vertrouwenscontactpersonen vallen onder de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van vv HBOK. Bij het afsluiten van het jaar, of indien nodig tussentijds, rapporteert de vertrouwenscontactpersoon aan de voorzitter  of er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden.

Wie is de vertrouwenscontactpersoon van vv HBOK?
Naam: Rishu Veldhuis
Telefoon: 06-24896422
E-mail: vertrouwenspersoon@hbok.nl
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!